แนะนำตัวเอง

ทองจุล ขันขาว
Thongjoon Khankhow
thongjoon@yahoo.com.sg
thongjoon@gmail.com

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สถาบัน กศน. ภาคกลาง โพธาราม ราชบุรี

การศึกษา
M.S., Florida State University
Dip. in Appl. Ling., RELC Singapore
Cert. for Radio Programme Makers, RNTC Nederland
กศ.บ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ม.ศ.3 โรงเรียนนครหลวง”อุดมรัชต์วิทยา”
ป.7 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)

เว็บไซต์
http://www.crnfe.ac.th

งาน
โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลายเรื่อง
ฯลฯ

ความสนใจ
Access VBA
Adobe Director
PHP&MySQL
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: